ANTEPİA'DA YAŞAM

 

Ortak Alan Kuralları

Toplu yaşam bazı hassasiyetleri gerektirir. Antepia Site Yönetim çalışanları, toplu yaşam kurallarının en iyi şekilde uygulanması için gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyor.

Ancak bu konuda sizlerin de yardımına ihtiyacımız var bu hassasiyeti beraber gözeterek Antepia’da muhteşem bir ortam oluşturabiliriz.

Kat maliklerimiz, ortak alanları aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla kullanma hakkına sahiptirler.

a) Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları, intifa veya sükna hakkı sahipleri yahut bunların geçici yahut devamlı misafirleri, blok yapı inşaat sahası dışında kalan bahçesinin hiçbir yerine hiçbir şekil ve surette -otopark olarak tahsis edilen alanlar haricinde- otomobil, bisiklet, motosiklet bırakamazlar ve park edemezler.

b) Bağımsız bölüm maliki ve kiracıları, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki boşluklara, çatıya, kendi bağımsız bölümlerinin camlarına, kendileri veya emlakçılar tarafından ve kiralık, satılık vs. gibi hiçbir şey asamaz, yazı yazamazlar, pano asamazlar, direk ve benzerlerini dikemezler ve bu bölümleri cam, pvc, ahşap, alüminyum vb. ile kapatamaz, camekan ile veranda şekline sokamazlar. Binanın dış görüntüsüne zarar verecek, mimari bütünlüğü bozacak herhangi bir uygulama yapılamaz. Onaysız ve izinsiz yapılan imalatın sökülerek yapının eski hale getirilmesi de ilgili kat maliki veya kiracının sorumluluğundadır.

c) Proje müellifi ile toplu yapı yönetiminin uygun gördüğü yerler dışında bir yere klima dış ünitesi monte edemezler. Toplu yapı yönetiminin onay vermemesi veya ilgili kat maliki veya kiracının toplu yapı yönetiminin bilgisi dışında klima dış ünitesi veya buna benzer herhangi bir ekipmanın dış cepheye monte edilmesi durumunda, tüm yasal haklar saklı kalmak şartı ile binanın dış cephe izolasyonuna ve boyalara verilen zararlar veya başka bir bağımsız bölüm malikinin veya toplu yapı yönetiminin uğrayacağı zararlar buna sebebiyet veren bağımsız bölüm maliki tarafından karşılanır. Onaysız ve izinsiz yapılan imalatın sökülerek yapının eski hale getirilmesi de ilgili kat maliki veya kiracının sorumluluğundadır.

d) Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar, kullandıramazlar. Bu şekilde kullanılmasına imkan verecek kiralama ve tahsis işlemleri yapamazlar.

e) Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler silkeleyemezler, yanıcı ve yakıcı şeyler atamaz, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar, pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini pencereden atamazlar. Kurutmak maksadıyla da olsa çamaşır balkonlarının haricinde, binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar.

f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar. Kort dahil tüm spor alanlarını sabah 10:00’dan önce akşam da 22:00’dan sonra kullanamazlar. (Toplu yapı yönetimi gerekli sukunet tedbirlerine yer vererek gece maçlarına izin verebilir)

g) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dışında başka hiçbir maksat için kullanamazlar, başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar ve satamazlar.

h) Kat malikleri mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramazlar. Ayrıca sinema, tiyatro, kahvehane, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs.  gibi eğlence yerleri ile misafirhane, yatakhane, sendika, dernek, resmi daire, kurshane, lokanta, pastane vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici, dükkân, galeri, butik vs. gibi işyerleri, spor, bale, moda salonu, kuaför salonu, kreş, çocuk yuvası, emlak ofisi, (buna hizmet edecek nitelikte yerlerin açılması ve faaliyet sürdürmesi) gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Meskenlerin büro (Doktor, Avukat, Muhasebe vs.) için dahi olsa mesken niteliği dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Meskenlerde hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun işyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez ve tabela asılamaz. Zemin katların işyeri olarak kullanılması, proje müellifinin iznine bağlıdır.

ı) Toplu yapı çevresi çevrili olup, giriş-çıkış belli noktalardan kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu noktalar, toplu yapı güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.

i) Bağımsız bölümlerde kedi, köpek vs. hayvan beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak ve ANTEPİA TOPLU YAŞAM SİTESİ’nin ortak yapı ve alanlarına zarar vermemek ve bu alanları kirletmemek kaydı ile mümkündür. Bu konuda ana şart bu gibi hayvanların gerek blok yapılarda, gerek ana taşınmazda ve gerekse ANTEPİA TOPLU YAŞAM SİTESİ’nde ki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek ve ortak alanlara zarar vermemektir. Aksi takdirde bu gibi hayvanları bulunduramazlar.

j) Bağımsız bölüm malikleri hiçbir şekilde çatıya, balkonlara, dış cepheye, bahçe alanlarına veya buna benzer yerlere toplu yapı yönetimince konulan mevcut çanak antenler dışında farklı veya ilave çanak antenleri, telsiz antenleri, TV antenleri takamazlar, bayrak, flama, reklam panosu veya ilan asamazlar.

k) Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkartıcı çalışmalarda bulunamazlar.

l) Bağımsız bölüm malikleri sitede ikamet eden diğer komşularının rahat ve huzurlarını temin maksadı ile resmi tatil günlerinde konutlarında dekorasyon, tadilat veya tamirat gibi çalışmalar yapamazlar.

m) Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın tarifesinde "Bina içinde fiyat zammı" gerektirecek "Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.

n) Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.

o) Kat Malikleri parselleri üzerinde bulunan açık ve kapalı spor tesislerinin ve otoparkların, çöp alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sosyal ve rekreasyon tesislerinin, yürüyüş alanlarının ve bu birimlerin eklentilerinin kendi blok yapı veya parselinde olduğundan bahisle ANTEPİA TOPLU YAŞAM SİTESİ’ni oluşturan diğer parsellerin bağımsız bölümlerinin kullanımını engelleyemez. Bu birimlerin kendi parseline rastlayan blok yapı/yapılarda bulunan bağımsız bölüm malikleri ANTEPİA TOPLU YAŞAM SİTESİ’nin diğer parsellerindeki bağımsız bölümler lehine bu haklarından feragat etmişlerdir. Aynı şekilde diğer bağımsız bölüm sahipleri de bu birimlerin kendi parsellerinde olmadığını öne sürerek işletme giderine katılmaktan imtina edemez. Bu birimler ve eklentiler, ANTEPİA TOPLU YAŞAM SİTESİ’nin ortak alanları ve şeyleri olarak kabul edilmiş olup, tek parsele ait veya kamuya terk edilmiş olsa dahi bakım, koruma, yenileme, geliştirme giderleri  ANTEPİA TOPLU YAŞAM SİTESİ’ni oluşturan tüm bağımsız bölümlerin dolayısıyla toplu yapı yönetiminin sorumluluğundadır.

p) Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar ile işbu yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri, kiracılarına işbu yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ait hüküm koymak zorundadırlar.

r) Kat malikleri, kiracılar değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların ad ve soyadını, iş adresini ve telefon numarasını içeren irtibat bilgilerini en çok on gün içinde toplu yapı yönetimine bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburdur.

s) Kat malikleri,kendi bağımsız bölümlerine ilişkin olarak yangın, hırsızlık, cam kırılması, deprem, yer kayması, iç ve dış nedenlerle su baskını, komşuluk haklarından doğan mali mesuliyetler, dekorasyon, hasar nedeni ile konut değiştirme masrafları, enkaz kaldırma masrafları ve benzeri nedenlerden doğabilecek zararlara karşı zorunlu doğal afet sigortası ile bina ve eşya sigortalarını yaptırmak zorundadırlar.

t) Antepia Toplu Yaşam sitesi dahilinde bulunan bağımsız bölümlerin balkon, özel veya tahsisli bahçelerinde mangal, barbekü vb. yapmak yasaktır.

u) Evsel atıkları çöp alım saatleri dışında kapı önlerine ya da çöp odalarına bırakılmamalı, saatinde bırakılacak olan poşetlerin ağzı kapalı olmasına, delik olmamasına cam şişe vb. kesici maddelerin konulmamasına, evsel atıklarda geri dönüşüme verilecek cam, kağıt, karton ve plastik olarak ayrı poşetlerde çöplerin bırakılmasına dikkat edilmelidir.

v) Ortak mahal olarak tanımlanan hiçbir alana kat koridorları, klima odaları, yangın çıkışları, yangın merdivenleri, şaft odaları ve boşluklarına eşya bırakılmamalıdır. Kapı önlerine ayakkabı, terlik, puset, bisiklet vb. eşyalar bırakılmamalıdır.

w) Konutlara Merkezi VRV sistemi klima tesisatı kurulması proje müellifi tarafından öngörülmüştür. Proje müellifi tarafından ilgili Belediyesince Onaylı Mekanik projesindeki ısı hesaplarına göre projelendirilen klima tesisat sisteminin gerek duyduğu Bakır borulamalar, drenaj tesisatı ve sinyal kabloları Bağımsız Bölümlerin tüm odalarına çekilmiş olarak teslim edilmiştir. Buna göre iç ünite cihazlarının tedarik edilmesi (dış ünite cihazı ile aynı marka olması zorunludur) ve bağımsız bölümlere çekilmiş olan tüm tesisatın (alçıpan tavan arasında, duvarlarda, tesisat şaftlarında) projesine uygun halde korunması kat malikinin sorumluluğundadır.

Tüm bağımsız bölüm sahipleri Merkezi VRV sistemi haricinde başka klima sistemi kullanamaz. Her ne gerekçe ile olursa olsun bina dış cephesine, kendilerine tahsis edilen kat bahçelerine Klima dış ünitesi koymak suretiyle klima sistemi teşkil edemezler.

Merkezi VRV sistemi ile projelendirilen klima tesisat sisteminde bir dış ünite, birden fazla daireyi beslemekte olduğundan sistemin çalışabilmesi için ilgili dış üniteye bağlı daireler klima iç ünitelerini takmak zorundadır. Bağımsız bölüm sahibi bu sisteme aykırı bir uygulama yapamaz.

Toplam kapasiteye engel teşkil etmeyecek şekilde körlenmesi gereken bakır boruların mutlak suretle yetkili servis tarafından tekniğe uygun olarak körlenmesi gerekmektedir. Aksi halde oluşacak/oluşabilecek tüm hasar ve masraflar Antepia Site Yönetimince Bağımsız Bölüm sahibinden tahsil edilecektir.

Sistemde oluşabilecek bir arızada ilgili dış üniteye bağlı tüm iç ünitelere müdahale edilebilmesi gerekeceğinden (kumanda panosundan cihazın resetlenmesi vb.) kat maliki bu müdahaleye izin vermekle mükelleftir. Bağımsız bölüm sahipleri, sistemi devrede olan ancak birlikte bağlı bulunduğu dairelerden herhangi birisinde yapılacak olan inşai tadilatlardan dolayı klimaların geçici süreyle devre dışı kalabileceğini gayri kabili rücu kabul ederler.